หนังสือแจ้งเวียนจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการ
ปีงบประมาณ 2563
 
หนังสือแจ้งเวียนจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่ หนังสือแจ้ง/ เวียน (pdf)

ไฟล์

3

(จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ด่วนที่สุด ที่ นร 1125/3872 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   (update)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
2

(กระทรวง) ด่วนที่สุด ที่ นร 1125/ว6956 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการของกระทรวงภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
1

(จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ด่วนที่สุด ที่ นร 1125/ว6955 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์