แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
 

ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (Download)

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
รายงานสรุปผลการประชุม
ประจำปี ๒๕๕๔ ของ สศช.
สรุปผลการประชุมระดมความเห็นยุทธศาสตร์
แผนฯ ๑๑ ระดับภาค
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559
ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ฉบับชุมชน)
แผนฯ 11 ... สู่สังคมแห่งความสุขอย่างมีภูมิคุ้มกัน
ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553
"ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11" "Summary of the Direction of the
Eleventh National Development Plan "

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์