เอกสารเผยแพร่
หนังสือเกี่ยวกับ สศช. และแนวคิดการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจ-การเมือง เล่ม 3 

ทรัพยศาสตร์ เล่ม 2 

ทรัพยศาสตร์ เล่ม 1 

หนังสือ "7 ทศวรรศ สภาพัฒน์" 

หนังสือ "ทรัพยสาตร์ชั้นต้น ของพระยาสุรยานุวัตร" 

แนวคิดและแนวทางการพัฒนา นวัตกรรมเชิงนโยบายของสภาพัฒน์ (NESDC Policy Innovation Lab Concept and Guideline) 

หนังสือ “การปฏิรูปและพัฒนาระบบการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Promotion System Reform)" 

หนังสือ “อนาคตของงาน : กรณีศึกษาในภาคการธนาคาร (Future of Work: Banking Sector)” 

หนังสือ “การพัฒนาเมืองระนอง (Reimagine Ranong)” 

หนังสือ "สภาพัฒน์กับการพัฒนาประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต"  

หนังสือ "เก็บตกความทรงจำ" 

หนังสือ "เรื่องเล่า จากอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม"   

หนังสือ "ภาพวาดประเทศไทยในฝัน"  

หนังสือ "วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ...สู่ความยั่งยืน" 

หนังสือ "6 ทศวรรษ สภาพัฒน์" 

หนังสือ "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ" 

หนังสือ "ฉลอง ปึงตระกูล" ผู้นำการจัดทำแผนพัฒนาประเทศฉบับแรกของไทย 

หนังสือ "การวางแผนพัฒนาประเทศ" 

     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์