ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดหลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC)
วันที่ 26 ก.พ. 2563
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : หลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2563 เพื่อปลูกฝังและปรับฐานความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศช. ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตของบุคลากร สศช. เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะให้แก่บุคลากรในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตพอเพียงต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สศช. ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความหมายและหน้าที่ของราชการ กรอบกฎหมาย/ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการ” และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสสู่การปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดี” แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากร สศช. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี คือเป็นข้าของพระราชา มีหน้าที่หลัก คือทำให้ชาวบ้านกินอิ่ม นอนอุ่น และเป็นผู้ดูแลประโยชน์สาธารณะ เป็นข้าราชการทั้ง 7 วัน 24 ชั่วโมง ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากประสบการณ์ของวิทยากรทั้งสองท่าน ได้แก่ ต้องมีความสามารถทำให้งานสำเร็จ (ซึ่งสำคัญกว่าความรู้) กล้ายืดหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความเพียร ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

โอกาสนี้ นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการ สศช. และนางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน พร้อมวิทยากรทั้งสองท่านได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศหรือบ้านสุริยานุวัตร ซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร นามเดิมว่า เกิด บุนนาค นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของเมืองไทย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สศช. ได้รับเกียรติจากนางจรวยพร ธรณินทร์ อดีตคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)” และสำนักงาน ก.พ. ได้มอบหมายนางสาวพรนัชชา พันธ์ชาติ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวหนึ่งฤทัย สุนทรพงษ์ นิติกรปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานวินัย วิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญบรรยายในหัวข้อเรื่อง "วินัยพื้นฐานข้าราชการและการพิทักษ์ระบบคุณธรรม” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิยามและภาพรวมของวินัยพื้นฐานข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และหมวด 7 ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย และข้อควรคำนึงถึงเกี่ยวกับวินัยพื้นฐานข้าราชการพลเรือน ประสบการณ์การพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) กระบวนการพิจารณาเมื่อเกิดกรณีกระทำผิดวินัยหรือกรณีคับข้องใจ หลักการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างของการตัดสินคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการฝึกวิเคราะห์การบริหารด้วยระบบคุณธรรม 15 ประเด็นด้วย

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สศช. ได้รับเกียรติจากนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากสำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ภาพรวมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยและการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม” และในช่วงบ่ายได้ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. รับฟังการบรรยายเรื่อง "ภาพรวมสถานการณ์ รูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ”  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับดัชนีการรับรู้การทุจริต การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม กรณีศึกษาและคดีการทุจริต และการดำเนินการต่างๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น หลักสูตรทุจริตศึกษา การพัฒนาต้นแบบสุจริตและการต่อต้านการทุจริต การออกกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 สศช. ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อเรื่อง "นิยามและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครอบคลุมเรื่อง สถานการณ์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวคิดการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 สศช. ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์นักบริหารและคุณลักษณะที่ดี มีจิตบริการของข้าราชการไทย ยุคใหม่ ใสสะอาด” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ คุณลักษณะผู้นำที่ดี ความสำคัญของการพัฒนาตนเองกับความก้าวหน้าในอาชีพราชการ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังการอภิปรายเรื่อง "ความเป็นมาโครงการจิตอาสาพระราชทาน” โดยนางสาวโชโนรส มูลสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายนพพร วงศ์วิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สศช. วิทยากรจิตอาสาของ สศช. รวมทั้งได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สุดท้ายนี้ สศช. ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ฝากข้อคิดไว้ว่า "ข้าราชการและบุคลากร สศช. ทุกคน ถือเป็นผู้แทนและผู้สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร จึงต้องปฏิบัติตนให้ดี ให้ สศช. เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ ประชาชนไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในกฎระเบียบและประโยชน์ส่วนรวม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ในกระบวนการทำแผน โครงการต่างๆ ต้องยึดความต้องการและประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง รวมทั้งต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรม ข้อดีและนิสัยที่ดีของคนไทย ที่ทำให้ประเทศอยู่รอดพ้นวิกฤตมาได้จนถึงปัจจุบัน และประธานได้อวยพรให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญและนำความรู้ ข้อคิดที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประโยชน์ประชาชน ช่วยกันขับเคลื่อนงานของ สศช. ให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ใสสะอาด และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในยุคปัจจุบันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

ผู้สนใจสามารถศึกษาสรุปสาระการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10114


ข่าว : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช.
ภาพ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการ สศช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์