ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดตรัง
วันที่ 19 ก.พ. 2563
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายไชยยศ  จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานคณะทำงานคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ คณะที่ 4 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) นางสาวปภัสมน  อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการ ที่ 6 และนางวีนัส  นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดตรัง  

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตรวจสภาพพื้นที่โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบกลางฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ (1) โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองจากถนนลูกรังที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน และ (2) เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง อำเภอกันตัง ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมด้านการตลาดและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสืบทอดอาชีพเพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ก้านจาก และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านตลาด Online ให้มากขึ้น 

ทั้งนี้ประธานคณะทำงาน ฯ เสนอแนะให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดสินค้าที่มีความหลากหลายตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่นิยมสินค้าจากธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และใช้ระบบตลาดออนไลน์จำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภคเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้มากยิ่งขึ้น  

ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) สศช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์