ข่าวสาร/กิจกรรม
“สศช.” จัดประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 13 แผนงาน IMT-GT  และการประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงาน JDS 
วันที่ 19 ก.พ. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  30)
"สศช.” จัดประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 13 แผนงาน IMT-GT และการประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงาน JDS มุ่งขับเคลื่อนโครงการที่เป็นผลประโยชน์ร่วม โดยเสริมสร้างจากจุดแข็งของแต่ละฝ่าย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ 2 การประชุมสำคัญ ได้แก่ (1) การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 13 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 13th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Strategic Planning Meeting) และ (2) การประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงานคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (The 12th Working Group Meeting of Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas) ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการ สศช. ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมและเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน(เจ้าหน้าที่อาวุโส) ฝ่ายไทย พร้อมด้วยนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สศช. เข้าร่วมประชุมฯ โดยผลการประชุมมีสาระสำคัญดังนี้   

การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 13 แผนงาน IMT-GT เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ในระดับคณะทำงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสำคัญ ได้แก่ นายบ๊อบบี้ ฮัมซาร์ ราฟินัส ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาภูมิภาค กระทรวงประสานกิจการเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดร.ซูฮานา บินตี มูฮัมหมัด ซาเลห์ ผู้อำนวยการกองวางแผนยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซีย นางโรโดรา คอนเซปชอน ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านความร่วมมือระดับภูมิภาค จากธนาคารพัฒนาเอเชีย และนายฟิเดาส์ ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 250 คน   

ผลลัพธ์สำคัญจากการประชุมฯ คือ (1) เจ้าหน้าที่อาวุโส 3 ประเทศได้ร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงแผนดำเนินงานระยะห้าปี ปี 2560 – 2564 ซึ่งเป็นแผนดำเนินการแรกภายใต้วิสัยทัศน์ 2579 (Vision 2036) ให้สอดรับกับทิศทางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น และ (2) ให้ความเห็นชอบต่อทิศทางการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้ 7 สาขาความร่วมมือ ประกอบด้วย (1) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (2)การท่องเที่ยว (3) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล (4) ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (5) การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และวัฒนธรรม และ (7) สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานระยะห้าปี ปี 2560 – 2564 โดยมีโครงการสำคัญ อาทิ การบูรณาการการเชื่อมโยงด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่-ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮตัม การท่องเที่ยวเรือสำราญในพื้นที่ IMT-GT การท่องเที่ยวฮาลาล การอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ การพัฒนาแพะสายพันธุ์สุราษฎร์เรด และการส่งเสริมระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฮาลาล การยกระดับสาขาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เจ้าหน้าที่อาวุโส 3 ประเทศเห็นพ้องกันว่าโครงการความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT ต้องเน้นเรื่องการพัฒนาให้สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งระหว่างกันเพื่อให้สามารถผ่านวิกฤตการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกและภูมิภาค รวมทั้งต้องคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะเกิดขึ้นได้การลดความเหลื่อมล้ำแก่ประชาชนในพื้นที่   

นอกจากนี้  ที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการสร้างความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชียในเรื่องการพัฒนาเมืองสีเขียวและระบบการขนส่งสีเขียว ตลอดจนความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาค IMT-GT ขณะเดียวกัน ทั้งสามประเทศร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาและคู่เจรจาของแผนงาน IMT-GT อาทิ อินเดีย องค์กรรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน (Local Governments for Sustainability: ICLEI) และธนาคารพัฒนาอิสลาม (Islamic Development Bank: IsDB) เป็นต้น    
ขณะที่การประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงานคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นการประชุมเพื่อหารือถึงโครงการความร่วมมือที่อยู่บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย จัดประชุมต่อเนื่องจากการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 13 แผนงาน IMT-GT โดยนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการ สศช. ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมร่วมกับ ดร. ซูฮานา บินตี มูฮัมหมัด ซาเลห์ ผู้อำนวยการกองวางแผนยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซีย พร้อมด้วยนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สศช. และผู้แทนหน่วยงานของไทยและมาเลเซีย เข้าร่วมประชุมด้วย ประมาณ ๗๐ คน
ที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลความคืบหน้าในการยกร่างแผนปฏิบัติการ JDS ฉบับที่ 2 (ปี 2563-2583) ซึ่งจะสอดรับกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของไทย และ Shared Prosperity Vision: SPV) ของมาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วยโครงการความร่วมมือ 7 สาขา ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงทางการขนส่ง (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการศึกษา (3) การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน (4) การค้าและการลงทุน (5) การเกษตร รวมทั้งการประมง ปศุสัตว์ และการชลประทาน (6) การเงินและการคลัง (ธนาคารอิสลาม) และ (7) พลังงาน   โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานตามบริเวณแนวชายแดนซึ่งมีความคืบหน้าโดยลำดับ อาทิ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง โครงการเมืองต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมทางเทคนิคร่วมเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกทั้งสองแห่ง และนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ณ จังหวัดสงขลา และรัฐเกดะห์ เป็นต้น ในขณะที่โครงการในสาขาความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการลงทุน (ธนาคารอิสลาม) เกษตร และสาธารณสุข ได้เปิดประเด็นการหารือเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แผนงาน JDS มีความครอบคลุมในทุกมิติการพัฒนาและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้กำหนดช่วงเวลาในการจัดทำแผนปฏิบัติการ JDS ฉบับที่ 2 ให้แล้วเสร็จเพื่อใช้สำหรับรายงานต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 แผนงาน JDS ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมแผนงาน IMT-GT  เพิ่มเติมได้จาก https://tinyurl.com/13thSPM

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์