ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีดูงานการพัฒนาประเทศ ณ สศช.
วันที่ 7 ก.พ. 2563
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการต้อนรับและบรรยายเรื่อง "สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศไทย” ให้แก่ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการ "ศึกษาดูงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน” ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ประเด็นการบรรยายที่สำคัญ ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของ สศช. ในการพัฒนาประเทศตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศยึดยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นกรอบทิศทางหลักและแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อกระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่ ที่มีการเชื่อมโยงจากชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชนภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม รวมทั้งใช้เครือข่ายหรือคลัสเตอร์ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนและสื่อมวลชนเป็นกลไกและเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาด้วย

ในโอกาสนี้ คณะคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เข้าเยี่ยมชมบ้านสุริยานุวัตร ซึ่งในอดีตเป็นบ้านของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์ไทยท่านแรกที่เขียนหนังสือทรัพย์ศาสตร์ ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของประเทศไทย โดยปัจจุบันอาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ที่เป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร และวิวัฒนาการการพัฒนาประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : อภิชาติ  แดงดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์