ทำเนียบเครือข่าย : ข้าราชการต้นแบบ
 รายชื่อข้าราชการดีเด่น สศช. 
วันที่ 5 ก.พ. 2563

ปี ๒๕๓๑ นายศุภวัฒน์ ดุลยพิทักษ์
ปี ๒๕๓๕ นางผกามาศ มีประดิษฐ์
ปี ๒๕๓๗ นางสาวจำรูญ ไวยสุขศรี
ปี ๒๕๓๗ นางสาวทนาจิตร สุขสงค์
ปี ๒๕๓๘ นางสาวจันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์
ปี ๒๕๓๘ นายภักดี อินทนนท์
ปี ๒๕๓๙ นางสาวเพ็ญพร สุขวิวัฒน์
ปี ๒๕๔๐ นางสุภาพร เอี่ยมภิญโญ
ปี ๒๕๔๐ นางอนินทิตา วรรณละเอียด
ปี ๒๔๔๑ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ปี ๒๕๔๑ นายสมศักดิ์ หงีเจริญ
ปี ๒๕๔๑ นายอนุชา อัมพะเตมีย์
ปี ๒๕๔๒ นายพรหมสิงห์ เหมือนเผ่าพันธ์
ปี ๒๕๔๓ นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง
ปี ๒๕๔๓ นางสาวชมชื่น จันทรสมบูรณ์
ปี ๒๕๔๓ นายบุญชาญ พนารินทร์
ปี ๒๕๔๔ นางสาวกนกวรรณ แก้วกลาง
ปี ๒๕๔๔ นางบุญช่วย ฉัตรทิม
ปี ๒๕๔๔ นายปรเมธี วิมลศิริ
ปี ๒๕๔๕ นายนิรุช โตประเสริฐ
ปี ๒๕๔๕ นางนิตยา กมลวัทนนิศา
ปี ๒๕๔๖ นายนิยม ไตรบุตร
ปี ๒๕๔๖ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
ปี ๒๕๔๗ นางประภาส กัลยาประสิทธิ์
ปี ๒๕๔๗ นางประมาภรณ์ บุญบงการ
ปี ๒๕๔๘ นายสายันต์ พิมพ์กันหา
ปี ๒๕๔๘ นายสุภรัฐ หงส์มณี
ปี ๒๕๔๙ นายสง่า อาวรณ์
ปี ๒๕๕๐ นายก่อเกียรติ สมประสงค์
ปี ๒๕๕๐ นางประยูร คันยุไร
ปี ๒๕๕๑ จ่าสิบเอกจิรวัฒน์ กุศลสร้าง
ปี ๒๕๕๑ นางวรรณี รำแพนสุวรรณ
ปี ๒๕๕๒ นางสาวพุทธิดา เชี่ยวชาญพานิชย์
ปี ๒๕๕๒ นางสาวรวีวรรณ เลียดทอง
ปี ๒๕๕๓ นางสาวประสพศรี รักความสุข
ปี ๒๕๕๓ นายอารัญ บุญชัย
ปี ๒๕๕๔ นางสาวจำรัส เพ็ชรหล่ำ
ปี ๒๕๕๔ นางสาววิมลมาศ ประยงค์ทรัพย์
ปี ๒๕๕๕ นายเชาวรัตน์ ปั้นคง
ปี ๒๕๕๕ นางสาวอาทิสุดา ณ นคร
ปี ๒๕๕๖ นายคำรบ โตไทยบุตร
ปี ๒๕๕๖ นายสุกิตติ์ ศิวนันท์สกุล
ปี ๒๕๕๗ นางสาวจันทวรรณ วรรธนะพงษ์
ปี ๒๕๕๗ นางสาวอรัญญา ธงปิโยรส
ปี ๒๕๕๘ นายชัยภัทร เพ็ญรัตน์
ปี ๒๕๕๘ นายปัญญา ยางหงษ์
ปี ๒๕๕๙ นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี
ปี ๒๕๕๙ นางสาวปัญจพร นามไพโรจน์
ปี ๒๕๖๐ นางสาวเมตตา ราศรีจันทร์
ปี ๒๕๖๐ นายสมพงษ์ เสาร์ทอง
ปี ๒๕๖๑ นางสาวมัทธนีย์ ภูมิไกล
ปี ๒๕๖๑ นางมยุรี ฉิมสุด
ปี ๒๕๖๒ นางปิยะวรรณ วรรณสวาท
ปี ๒๕๖๒ นายเสกสรรค์ ไทยสุวรรณ์
ปี ๒๕๖๓ นางสาวอานันท์ชนก สกนธวัฒน์
ปี ๒๕๖๓ นางอภิญญา เนตรสุขำ
List รายชื่อข้าราชการดีเด่น สศช. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ - ปัจจุบัน (ทั้งหมด)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์