ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
“สศช.” หารือ “กมธ.แก้จน วุฒิสภา” คืบหน้าลดความเหลื่อมล้ำ นำ “บิ๊กดาต้า-ทีพีแมพ” ช่วยแก้ปัญหาตรงจุด
วันที่ 29 ม.ค. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  26)
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ขอเข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. .... รวมทั้งความคืบหน้าในการดำเนินการปฏิรูปประเทศที่สำคัญและเร่งด่วน (Quick Win) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ณ ห้องประชุม 521 สศช.

โดย เลขาธิการ สศช. ได้กล่าวต้อนรับและรายงานต่อที่ประชุมเรื่องบทบาทและภารกิจของ สศช. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการนำ Big Data มาสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์และเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดด้านนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มโอกาสด้านอาชีพ

ด้าน นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. นำเสนอเรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP :Thai People Map and Analytics Platform ที่เป็นกลไกการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างบูรณาการ โดยได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐให้เป็นฐานเดียว สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลมาประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ตรงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้สามารถวางแผนกำหนดนโยบายเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบนโยบายในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหา สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจนและกลุ่มคนเปราะบางได้อย่างยั่งยืน

ขณะที่ นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม นำเรียนในที่ประชุมให้ทราบถึงความก้าวหน้าของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. .... ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งได้ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เตรียมการส่งร่างให้ สศช. พิจารณายืนยันต่อไป 

โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ได้ชื่นชมการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน โดยนำ Big Data มาช่วยสนับสนุนการพัฒนา และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการนำใช้ Big Data และ TPMAP ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ อาทิ การกำหนดวงรอบการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำใช้ TPMAP ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการนำเข้าข้อมูลสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำได้

ข่าว : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม                                                  
ภาพ : ธนเทพ  ปลายแก่น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์