ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
“สภาพัฒน์” กระตุ้นหน่วยงานรัฐคิด “Super Flagships” ตอบโจทย์เป้าหมายแผนแม่บทฯ ย้ำ ต้องเป็นโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ภารกิจปกติ 
วันที่ 17 ม.ค. 2563
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัด "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและจัดทำโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ณ ห้อง Mayfair Grand Ballroom A&B โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น (ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธันวาคม 2562) พิจารณาปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ (Critical Key Success Factors: CKSF) และโครงการสำคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ อย่างมีนัยะสำคัญ  (Super Flagships) ก่อนจัดทำคำของบประมาณปี 2564 เสนอสำนักงบประมาณภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 ต่อไป ทั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ตลอดจนผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมการประชุมจำนวนประมาณ 400 คน

นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เน้นย้ำว่าปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ ไม่ใช่แนวทางหรือกระบวนการ แต่เป็นปัจจัยที่สำคัญ จำเป็นอย่างยิ่ง และสัมพันธ์กับแนวทางพัฒนาของแต่ละแผนย่อย ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการจัดทำโครงการสำคัญที่สร้างผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในการจัดทำโครงการฯ ควรยึดการดำเนินการเพื่อบรรลุ "เป้าหมาย” เป็นหลัก และต้องสอดคล้องกับหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)  จากนั้น สศช. จะเสนอร่างโครงการสำคัญฯ ที่ได้จากการประชุมต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามขั้นตอนต่อไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินโครงการฯ และการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น ในห้วงระยะเวลาแรกของการพัฒนาภายในปี 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

"เราต้องทำให้ทุกโครงการของประเทศไทยเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญคือการบูรณาการและความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” นายวันฉัตรกล่าว

ข่าว : กุลนันทน์  ยอดเพ็ชร
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์