ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต”
วันที่ 26 ธ.ค. 2562 (จำนวนผู้เข้าชม  502)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สศช. (NESDC KM : Knowledge Sharing Session) หัวข้อ "การเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต โดย Mr. Haruhiko IMAI JICA Project Team ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 สศช. โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. สนใจร่วมกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ผศ.ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาบริษัท Perfect Link Consulting Group ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ กระบวนการความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน (Sustainable Future City Initiative: SFCI) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างแนวความคิดและกลไกการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม รวมทั้งศึกษาความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาเมืองให้มีความสมดุล และสามารถขยายผลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเมือง หรือการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากร สศช. 

สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต” แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการบรรยาย "การพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน (SFCI) ” และ ช่วงที่สอง เป็นการอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ  "สศช. มีบทบาทอย่างไรในโครงสร้างองค์กรของ SFCI ” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจกับการบรรยายและการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างมาก

ข่าว/ภาพ : อภิชาติ  แดงดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์