ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
วันที่ 26 ธ.ค. 2562
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน "การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมบูรณาการกลาง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”  ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง จัดโดยสายงานพัฒนาภาคำและเมือง  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)   

การประชุมดังกล่าว เป็นภารกิจสำคัญของทีมบูรณาการกลาง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงบประมาณ (สงป.)  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และ กระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในรายละเอียดการดำเนินงานพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนฯ ซึ่ง ก.บ.ภ. ได้มีมติเห็นชอบไว้แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค
ภาพ : กุลนันทน์  ยอดเพ็ชร /อภิชาต  แดงดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์