ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
รองนายกฯ จุรินทร์ มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
วันที่ 25 ธ.ค. 2562
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาค จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้นำเสนอปฏิทินการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
 
การประชุมในครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาทั้งในด้านการยกระดับศักยภาพและการแก้ไขปัญหาความต้องการของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการจัดทำคำของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการดำเนินโครงการสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ การพัฒนาการตลาดของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ E- Commerce การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) การสนับสนุนการค้าชายแดน การปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรบริเวณแนวชายแดน 
 
นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้มีข้อสั่งการและมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัด ในเรื่องการประสานเร่งรัดการจ่ายเงินให้เกษตรกรภายใต้โครงการประกันราคาสินค้าเกษตร ต่อไปด้วย 
 
 
 
ข่าว : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) สศช.
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์