ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 11 ธ.ค. 2562
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค (กยภ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพภ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมี นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาภาค ได้แก่ กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รวม 380 คน 

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับกระบวนการจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคให้เกิดการประสานเชื่อมโยงและส่งต่ออย่างบูรณาการ โดยแบ่งการประชุมหารือออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง (2) เกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร (3) สังคมและคุณภาพชีวิต และ (4) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมือง 

ในการประชุมครั้งนี้ ส่วนราชการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นอย่างหลากหลาย และร่วมกันนำเสนอร่างข้อเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามห่วงโซ่การพัฒนา ก่อนจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการของแต่ละภาคเสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) ของทั้ง 6 ภาค พิจารณากลั่นกรองและเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค (กยภ.) 
ภาพ : เมฐติญา  วงศ์ภักดี / กุลนันทน์  ยอดเพ็ชร / ธนเทพ  ปลายแก่น  / อภิชาต  แดงดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์