ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ 1/2562 และ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต
วันที่ 2 ธ.ค. 2562
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ 1/2562 และการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพ พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเมืองนำร่องของโครงการฯ ระยะที่ 1  จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองพนัสนิคม และเทศบาลเมืองกระบี่

การพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน (Sustainable Future City Initiative : SECI) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดทำนโยบายการพัฒนาเมืองที่ริเริ่มโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ซึ่งเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นศักยภาพการเติบโตของเมืองต่างๆ ในภูมิภาคให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

การดำเนินงานในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2558-2561) ครอบคลุมเทศบาลนำร่อง 6 แห่ง ซึ่งกระจายตัวในภูมิภาคต่างๆของประเทศ ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองพนัสนิคม และเทศบาลเมืองกระบี่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน สู่การดำเนินงานระยะที่ 2 โดยได้คัดเลือกเทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลเมืองระนอง ซึ่งอยู่ในแนวการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC) เป็นพื้นที่เป้าหมาย 

สำหรับในระยะต่อไป สศช. จะคัดเลือกเมืองที่เหมาะสมดำเนินการเพิ่มเติม ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งผลักดันการแปลงแผนงานโครงการสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต และเป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าว/ภาพ : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์