ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ประชุมหารือแนวทางในการปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
วันที่ 28 พ.ย. 2562
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายสุริยนต์  ธัญญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมหารือแนวทางในการปรับปรุงตัวชี้วัด เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 110 คน ณ ห้องประชุม 521 และเนื่องจากมีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก จึงได้ถ่ายทอดการประชุม ไปยังห้องประชุม 532  สศช. ด้วย

การประชุมดังกล่าวได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก  เป็นการนำเสนอเรื่องสถานะอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย จากการจัดอันดับโดยสถาบัน IMD World Competitiveness Center และสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ของปี  2562 โดย ดร.มณฑาทิพย์ จันทร์พุ่ม วิทยารัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  สศช. และการนำเสนอ ข้อมูลสถิติกับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย นางสาวนงลักษณ์  โงวิวัฒน์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสถิติศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่วน ช่วงที่สอง เป็นการหารือถึงผลการวิเคราะห์และตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นท้าทายต่อสถานะการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ นวทางการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อยกอันดับความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ทาง สศช. จะได้นำผลจากการหารือ มาพัฒนาตัวชี้วัดในการเก็บข้อมูลที่ส่งผลต่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย พร้อมกับนำไปพัฒนาแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกมิติต่อไปในอนาคต   

ข่าว/ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์