ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
วันที่ 23 ก.ค. 2562
เมื่อเร็วๆ นี้ นางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) พร้อมด้วย นางวีนัส นาคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด  และเจ้าหน้าที่ สพต. และ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ส.ก.บ.ภ.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา และตรัง 

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญที่มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคใต้ อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและเชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันกับฝั่งทะเลอ่าวไทย โครงการส่งเสริมการแก้ไข ฟื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอัดน้ำตกโตนหมอกพร้อมระบบส่งน้ำ) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางเข้าสระมรกต สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด อาทิ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณฝั่งคลองพังงา โครงการปรับปรุงผิวจราจรในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และโครงการเพิ่มมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักเป็นผู้ให้ข้อมูลการดำเนินโครงการพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

ทั้งนี้ สพต. จะสรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ต่อไป


ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์