ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ดูงานการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ณ สศช.
วันที่ 21 มิ.ย. 2562 (จำนวนผู้เข้าชม  53)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แก่คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำโดยนายเสกสรรค์  จันทร์ขวาง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ (สศช.)

สำหรับสาระสำคัญของการบรรยายประกอบด้วย กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการสู่การปฏิบัติ  

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์