ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เตรียมปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ 10 มิ.ย. 2562
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกลุ่มแผนงานโครงการที่สำคัญตาม 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ และการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ได้ชี้แจงถึงแนวทางการจัดกลุ่มแผนงานโครงการที่สำคัญตาม 15 ประเด็นเร่งด่วนดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สศช. สามารถจัดกลุ่มแผนงานโครงการที่สำคัญตาม 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถพิจารณาปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องของเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนากับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จากนั้นจะนำเสนอ ครม. พิจารณาให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการต่อไป

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์