ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดอบรมพัฒนาทักษะการสอนงานสำหรับผู้บังคับบัญชา
วันที่ 4 มิ.ย. 2562
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสอนงานสำหรับผู้บังคับบัญชา (Coaching for Leaders) ณ ห้อง 511 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี นายแพทย์ไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ นายสุชาติ  แสงทองสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นำทีมวิทยากรชมรมโค้ชราชการไทยมาเปิดพื้นที่การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและเพิ่มทักษะในเรื่องการสอนงานให้แก่ข้าราชการ สศช.  ระดับหัวหน้าส่วนหรือกลุ่มงานต่างๆ

รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า สำนักงานฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านการบริหารแก่ข้าราชการในทุกระดับ โดยข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนหรือหัวหน้ากลุ่มงาน นับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ  รวมทั้งจะเป็นผู้บริหารในอนาคตต่อไป

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมในฐานะผู้บังคับบัญชาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และกระบวนการในการสอนงานและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เตรียมความพร้อมในการเป็นพี่เลี้ยง มีทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้นำ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ตลอดจนฝึกฝนทักษะ สร้างการยอมรับ การโน้มน้าวใจ และการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนางานของตนเอง ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน  2562 โดยเป็นการสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติในบทบาทสมมุติ

สำหรับทีมวิทยากรชมรมโค้ชราชการไทยนอกเหนือจากนายแพทย์ไตรยฤทธิ์และนายสุชาติดังกล่าวข้างต้น ยังมี นายอินทร  บรรทม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดร.ปจิตา  ดิสกุล  ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ.  นางสาววิภาวี  สุธรรมมา หัวหน้าสำนักงานขนส่งสาขาโพนทอง กรมการขนส่งทางบก นางศิวพร  ภมรประวัติ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน  และอดีตผู้อำนวยการกองการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรือโท ดร.วีระชัย  โกสาแสง  ร่วมทีมวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย

ข่าว  :  วันทนีย์  สุขนัตนี
ภาพ  :  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ / กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์