ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดเวทีหารือเชิงนโยบายเพื่อบูรณาการการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
วันที่ 4 มิ.ย. 2562
เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเวทีหารือเชิงนโยบาย (Policy Forum) เรื่อง "แนวทางการบูรณาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” ระหว่าง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน

รองเลขาธิการ สศช. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์และท่าทีของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีเป้าหมายร่วมกัน มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน (Synergy) ในทุกกรอบความร่วมมือ และสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์และสร้างการเติบโตร่วมกันในภูมิภาค 

สศช. ได้สรุปสถานการณ์การเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคภายใต้แผนงานความร่วมมือต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ แผนงานความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS, ACMECS และ IMT-GT ทั้งความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎระเบียบ และการอำนวยความสะดวก รวมทั้งประเมินศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของไทยที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) ได้นำเสนอแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทั้งทางถนนและระบบราง รวมถึงข้อเสนอโครงการด้านการพัฒนาเมืองของประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความต้องการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทย

ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางต่อแนวทางการบูรณาการความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเงินและการธนาคารกับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาค เพื่อวางตำแหน่งและท่าทีของไทยต่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้อภิปรายถึงความเป็นไปได้ในการผลักดันให้กลไกคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.) กลับมาทำงานได้อีกครั้ง รวมถึงการจัดตั้งหน่วยบูรณาการด้านข้อมูล (Intelligence Unit) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมและการเจรจาในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศในภูมิภาคได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ในการนี้ ภาคเอกชนนำโดย คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย ได้สนับสนุนกลไกการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งจะเป็นช่องทางบูรณาการข้อเสนอของภาคเอกชนเข้ากับการทำงานของภาครัฐ รวมถึงได้เสนอการจัดตั้ง Team Thailand Plus ประกอบด้วยภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ สศช. จะประมวลความเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม และจะได้นำเสนอในการประชุมเวทีหารือเชิงนโยบายเพื่อบูรณาการการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคครั้งต่อไป

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์