ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดระดมความเห็นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 31 พ.ค. 2562
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง "การขับเคลื่อน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)” ภายใต้
โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยมีนางสาวลดาวัลย์  คำภา 
ที่ปรึกษาด้านการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ร่วมชี้แจงแนวทางการพัฒนา SEA 
ของประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรอิสระ เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และความสำคัญ
ของ SEA ให้แก่ประชาชนทั่วไปและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนและจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทย 
รวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหล่งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างและประสบการณ์
เรียนรู้ในด้านระบบและกลไก กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ SEA และจัดทำแหล่งข้อมูลตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกับ SEA ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดทำ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ
ให้มีความเหมาะสม 

สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ 
และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน 
โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ 
ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์