ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะเจ้าหน้าที่กัมพูชาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ณ สศช.  
วันที่ 31 พ.ค. 2562
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางธิดา  พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย H.E.Hav Ratanak, Director General, Department of Budget, Ministry of Economy and Finance  ณ ห้องประชุม 521 สศช.

ภายหลังการต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่อง บทบาทของ สศช. ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย การประเมินโครงการลงทุนภาครัฐ และการวิเคราะห์โครงการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว  คณะเจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรกัมพูชาได้เยี่ยมชมอาคารสุริยานุวัตร ซึ่งเดิมเป็นที่พักอาศัยของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศหลายประการ และ สศช. ได้จัดทำขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิวัฒนาการการพัฒนาประเทศ รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น    

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์