ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดงานวันเด็ก ปี 2562 สร้างความสุข สนุกสนานแก่เด็กๆ ในชุมชนมัสยิดมหานาค
วันที่ 11 ม.ค. 2562 (จำนวนผู้เข้าชม  28)
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ ชุมชนมัสยิดมหานาค โดยมีเด็กๆ กว่า 270 คน ร่วมงานอย่างมีความสุข และสนุกสนาน โดยมี นายยุทธนา  ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นางสาวนันทนา  ผ่องเภสัช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้เกียรติร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

เลขาธิการฯ กล่าวว่า ชาวสภาพัฒน์มีความยินดีที่ได้พบกับน้องๆ ทุกคน ในโอกาสจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ ชุมชนมัสยิดมหานาค ด้วยสภาพัฒน์ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ทุกคน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงขอให้ยึดมั่นในพระราโชวาทที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ว่า "เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า"

พร้อมทั้งได้ขอให้เด็กๆ ร่วมน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และประเทศชาติ 

ในโอกาสนี้ เลขาธิการฯ ได้กล่าวขอบคุณประธานและสมาชิกชุมชนมัสยิดมหานาค รวมทั้งเจ้าหน้าที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายที่ได้สละเวลา และร่วมอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล พร้อมร่วมจัดสถานที่จัดงานในวันนี้
นายสมาน  เมฆลอย  ประธานชุมชนมัสยิดมหานาค กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่มีหน่วยงานราชการมาจัดงานวันเด็กให้แก่เด็ก ๆ ในชุมชน ยังความปลาบปลื้มและสร้างความสุขแก่เด็กและชาวชุมชน ที่สภาพัฒน์ได้นำของขวัญ และรางวัลต่าง ๆ มากมายมามอบให้แก่เด็ก ๆ ในชุมชน 

ในโอกาสนี้ เลขาธิการฯ ได้จัดสรรเงินที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมสมทบในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท พรัอมจัดซื้อจักรยานออกกำลังกายให้แก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยประธานชุมชนมัสยิดมหานาคเป็นผู้รับมอบ รวมถึงจัดซื้อของขวัญของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีผู้บริหารและประชาคม สศช. ได้ร่วมกันมอบของขวัญมากมายแก่น้องๆ ทุกคน และของขวัญพิเศษในการร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตอบคำถามชิงรางวัล จับฉลากรางวัลพิเศษ ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารว่างและไอศกรีม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ สร้างความสนุกสนานและความอบอุ่นแก่เด็กๆ และประชาชนในชุมชนที่ร่วมงานเป็นอย่างมาก

สำหรับผู้บริหารที่ร่วมงานครั้งนี้ อาทิ นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และนางสาวศศิธร  พลัตถเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การผลิตและบริการ

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด / เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์