ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เปิดตัวโครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย
วันที่ 27 ธ.ค. 2561
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแถงข่าว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการเปิดตัวคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย (NESDB Policy Innovation Lab) และคณะทำงานสนับสนุนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมงาน

การจัดตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการนำร่องประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ และวิธีการใหม่ ๆ ในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหานโยบายเพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีลักษณะสร้างสรรค์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิผลสูงในการตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

NESDB Policy Innovation Lab เป็นเครื่องมือและเวทีสำหรับการเสริมสร้างสมรรถนะที่มุ่งสู่อนาคตของ สศช. ที่จะเริ่มนำเครื่องมือต่าง ๆ มาทดลองใช้ในสถานการณ์จริง อาทิ การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการวางแผนเชิงอนาคต (Foresight Analysis)  โดยในเบื้องต้นจะมีการจัด KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ จากนั้นจะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเจ้าหน้าที่ สศช. แบบเข้มข้นเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในหลักการและรู้จักเครื่องมือจัดทำนโยบายสมัยใหม่ แล้วจึงนำความรู้ที่ได้รับไปลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบทดสอบ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีลักษณะสร้างสรรค์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและนำไปปฏิบัติจริง 

ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอบทสรุปจากการศึกษาสู่สาธารณะในงานประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. โดยมี 4 หัวข้อ ซึ่งเป็นโจทย์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ (1) งานอนาคต (2) การพัฒนาเมือง (3) การลดความเหลื่อมล้ำด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าที่ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหา (TPMAP) และ (4) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้การเปิดตัวคณะทำงานดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะเริ่มนำร่องรูปแบบการทำงานในลักษณะ Multi-Disciplinary Team ด้วย Mindset ใหม่เพื่อถอดบทเรียนมาเป็นข้อเสนอแนวทางการทำงานในอนาคตของ สศช. อีกด้วย 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์