ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ภาครัฐรวมพลังจัดทำ Big Data ยกระดับการให้บริการสวัสดิการภาครัฐให้เข้าสู่ยุค 4.0   
วันที่ 20 ธ.ค. 2561
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "สร้างสุขทุกช่วงวัย  สวัสดิการแห่งรัฐ” และให้เกียรติกล่าวปาฐกถาและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้ร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กำหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐ และการใช้ระบบบริหารการจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (TPMAP) ระหว่างกระทรวงและหน่วยงานดังกล่าว เพื่อยกระดับการให้บริการสวัสดิการภาครัฐให้เข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้บริหารจัดการฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ซึ่งภาครัฐจะมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกัน สามารถนำมาศึกษา วิเคราะห์ และประเมินการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและการจัดสรรสวัสดิการภาครัฐได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างตรงจุด

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์