ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5 /2561
วันที่ 30 พ.ย. 2561
วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561 โดยที่ประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้รับทราบและพิจารณาวาระที่สำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับกลุ่มงานปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่มงาน ป.ย.ป.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2561 ได้เตรียมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในเบื้องต้น โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ (3) การพัฒนาการเกษตร (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (9) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (11) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) การเสริมสร้างพลังทางสังคม (16) การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (17) การสร้างหลักประกันทางสังคม (18) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การพัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติดำเนินการปรับ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 23 ฉบับ ให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของร่างแผนแม่บทฯ (รวมทั้งแผนย่อย) แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความครอบคลุมของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการการกำหนดประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน 15 ประเด็น จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมทั้งสามารถต่อยอดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้ (2) การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ มีความพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ (3) การรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เศรษฐกิจเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ดึงดูดและรองรับการเจริญเติบโตให้กับประเทศ และ (4) การสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจที่สำคัญบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมจำนวน 15 ประเด็น โดยได้มอบหมายให้สำนักงานฯ ประสานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงบประมาณ ในการดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการของ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 23 ฉบับ พร้อมทั้งประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน 15 ประเด็น ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ ภายในช่วงเดือนมกราคม 2562 ต่อไป 

ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และการสร้างการรับรู้และขยายผลหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านโครงการที่สำคัญ อาทิ งานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา) ซึ่งจะจัดในวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เอกสารเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับเต็มภาษาไทย ฉบับย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แผ่นพับฉบับประชาชน และแผนภูมิความคิด (Mind Map) ยุทธศาสตร์ชาติฉบับอักษรเบรลล์และไฟล์เสียง 
สื่อสารสนเทศ เกมการ์ดสำหรับกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วีดิทัศน์ในรูปแบบโมชั่นกราฟิก 6 ด้าน และ การสร้างการรับรู้ผ่านสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับกลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา โดยการประกวดสื่อมัลติมีเดีย กิจกรรม "นวัตกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยยุวนวัตกร” และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมคุณธรรม หัวข้อ "พัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ”

ข่าว : กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ภาพ : สำนักโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี ,อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์