ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ตั้งคณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็น ติดตาม และประสานการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
วันที่ 20 พ.ย. 2561

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็น ติดตาม และประสานการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมโดยมี นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เป็นประธานอนุกรรมการ อำนาจหน้าที่หลักในการติดตามการดำเนินงานและประสานการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้เข้าร่วมประชุมนัดแรกของคณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็น ติดตาม และประสานการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณศิริ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยได้กล่าวเปิดการประชุม และชี้แจงต่อที่ประชุมถึงภารกิจสำคัญของคณะอนุกรรมการฯ 3 ประการ ที่มีความสำคัญต่อประเทศ ได้แก่ (1) การรับฟังความคิดเห็น  เพื่อรับฟังผลตอบรับการดำเนินการ (Feed back) ตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ของส่วนราชการ ในเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ  (2) การติดตาม เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากขณะนี้ส่วนราชการอยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ  และอยู่ระหว่างการพยายามนำแผนปฏิรูปประเทศไปใช้ จึงต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม และ (3) การประสานการขับเคลื่อน ทั้งส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยขับเคลื่อนในลักษณะของเครือข่าย เพื่อร่วมผลักดันให้การปฏิรูปเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ ยังมีภารกิจในการเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ไประชาชนอีกด้วย

           

นายปีติพงศ์ ได้ยกตัวอย่างการปฏิรูปของสิงคโปร์ที่มีความชัดเจนว่าต้องการให้ประเทศเป็น Garden State โดยได้มีการปฏิรูปกฎหมาย องค์กร คน และการศึกษา รวมถึงมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในแต่ละปี เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

           

สำหรับคณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็น ติดตาม และประสานการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมนี้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ รวมจำนวน 16 คน ได้แก่ นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ ประธานอนุกรรมการ นายไมตรี อินทุสุต รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ 14 คน ประกอบด้วย นายอำพล  จินดาวัฒนะ  นายสมเดช  นิลพันธุ์  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ นายเขมทัตต์  พลเดช นายสุริยเดว  ทรีปาตี และ นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. โดยมีผู้แทนจาก สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ นางสาววรวรรณ  พลิคามิน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นายณัฐสุชน  อินทราวุธ นางสาวเพ็ญพธู  ภักดีบุรี และนายวิทยารัฐ  พวงงาม เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

           

ข่าว  : พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์

ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์