ข่าวสาร/กิจกรรม
เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ 16 พ.ย. 2561
รัฐบาลไทยและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมเปิดศูนย์นวัตกรรมประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และสนับสนุนประเทศต่างๆทั่วภูมิภาค

ศูนย์นวัตกรรมประจำภูมิภาคแห่งนี้จะเป็นสถานที่ชั้นนำในการคิดค้น สร้างองค์ความรู้ และผสมผสานแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ ในการทำงานของรัฐบาลทั่วภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอเชียและแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีมหานครขนาดใหญ่ถึง 2 ใน 3 ของโลก มีส่วนในเศรษฐกิจโลกคิดเป็นกว่าร้อยละ 40 และยังเป็นแหล่งรวมด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านความยากจน ความไม่เท่าเทียม การขยายตัวของเมือง และการช่วยเหลือชุมชนให้ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

"โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติมุ่งทำงานร่วมกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่เป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” คุณเฮาเหลียง ซู ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้อำนวยการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าว "ศูนย์แห่งนี้จะเป็นแหล่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีแบบแผน ซึ่งครอบคลุมทั้งการออกแบบและผลลัพธ์ทางสังคมที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก”

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ รัฐบาลไทยได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมในหลายภาคส่วน ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร แฟชั่น และซอฟแวร์ ผ่านการทำงานวิจัยและโครงการพัฒนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบาย หรือโครงการการริเริ่มมากมาย

"รัฐบาลไทยเห็นพ้องกับวิสัยทัศน์ที่เป็นยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ดอกเตอร์ ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทย กล่าว "การร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึงการนำเสนอแนวทางและวิธีการ ไม่ว่าจะเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือปัจจัยสู่ความสำเร็จทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาค”

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหา และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายที่ทำงานด้านนวัตกรรม ยกตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาระบบการรอคิวในโรงพยาบาล ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยได้พัฒนานวัตกรรมร่วมกันจนสามารถลดเวลาในการรอคิว และยังเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาคจะเป็นพื้นที่ในการทดลองเพื่อหาแนวทางในการลดความเสี่ยงต่อระบบและการผสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และภูมิภาค

การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาคแห่งนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ และปลูกฝังวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายที่ทำงานด้านนวัตกรรม

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทำงานกับคนทุกระดับในสังคมเพื่อช่วยเหลือชาติต่างๆในยามวิกฤต และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการเติบโตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน ในกว่า 170 ประเทศและดินแดน เราทำงานโดยให้ข้อมูลเชิงลึกระดับสากลและรับฟังความเห็นจากท้องถิ่น เพื่อให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้ชาติต่างๆสามารถรับมือเมื่อเกิดวิกฤตได้ 

สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
ชูมิน ลี, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก shumin.liu@undp.org
ธัญลักษณ์ ทองอยู่เจริญ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย tanyalak.thongyoojaroen@undp.org

ข่าว : โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์