ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
พิธีลงนามพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน
วันที่ 12 พ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย Mr. Agus P. Saptono ปลัดกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซีย และ Dato’ Dr. Noor Zari Bin Hamat รองผู้อำนวยการ (ด้านนโยบาย) สำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ กระทรวงการเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศสมาชิก แผนงาน IMT-GT เป็นผู้ลงนามในพิธีสารดังกล่าว และมีเลขาธิการอาเซียน ร่วมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT เข้าร่วมในพิธีลงนามพิธีสารฯ ด้วย พิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน เป็นการแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลสามประเทศว่าด้วยการขยายเส้นทางบินฉบับเดิมที่ได้มีการลงนามไว้เมื่อปี 2538  โดยสาระสำคัญของพิธีสารฉบับนี้ คือ การขยายเส้นทางบิน การให้สิทธิและการทำการบินโดยเที่ยวบินร่วมกันกับเส้นทางภายในประเทศ และการอนุญาตการให้สิทธิสายการบินที่กำหนดหลายสายการบินเพื่อเปิดโอกาสให้มีการทำการบินในอนุภูมิภาค IMT-GT ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายบริการและเครือข่ายการบินมากยิ่งขึ้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้สามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT ของไทย กล่าวว่า การลงนามในพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายเส้นทางบินของภูมิภาค IMT-GT เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเห็นชอบร่วมกันของรัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ของ 3 ประเทศในที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 ของแผนงานฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ เมืองมะละกา รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในกลุ่มเมืองหลักและกลุ่มเมืองรองของอนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT 

นอกจากนี้ การลงนามในพิธีสารดังกล่าวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของทั้งสามประเทศที่จะร่วมกันยกระดับความร่วมมือร่วมมือด้านการบินในระดับอนุภูมิภาค และคาดว่าจะนำไปสู่การขยายโอกาสของธุรกิจการบินในอนุภูมิภาคและสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาคให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

ข่าว :  สำนักงานยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (สปร.)
ภาพ : คมสัน  วรวิวัฒน์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์