ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร วัดรูปแบบบุคลิกภาพ เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 9 พ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562” ณ ห้องประชุม 511 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี นางพวงชมพู  ลิ้มวิชัย  และนางพรรณปพร  คงพลัง ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาและโค้ชผู้บริหารขององค์กร บริษัท โพเทนเทีย (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นวิทยากรการฝึกอบรม


รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สศช. มีความเข้าใจรูปแบบบุคลิกภาพของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับบุคลอื่นที่มีรูปแบบบุคลิกภาพแตกต่างจากตนเอง เพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับสำนัก/ส่วนงาน : จะช่วยเปิดพื้นที่และช่องทางการเรียนรู้รูปแบบบุคลิกภาพของทีมตามหลักสูตร MBTI®  ทั้งในภาพรวมและระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ภายในสำนัก/ส่วนงาน การเรียนรู้ความสัมพันธ์ภายในทีม และจุดแข็ง/ข้อจำกัดของรูปแบบบุคลิกภาพของหัวหน้าทีมต่อรูปแบบบุคลิกภาพของทีมเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การเสริมความเข้มแข็งในกระบวนการทำงานภายในสำนัก/ส่วนงานต่อไป และ ระดับองค์กร : หลักสูตร MBTI® จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารขององค์กร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานร่วมกัน โดยทุกสำนัก/ส่วนงาน จะเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายในองค์กร

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สศช. โดยกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กำหนดจัดการฝึกอบรมดังกล่าวจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 15 คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 และจะขยายผลให้บุคลากร สศช. ทุกคนได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณต่อไป

ข่าว  :  วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ :  เมฐติญา  วงษ์ภักดี


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์