ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมเตรียมจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2 
วันที่ 30 ต.ค. 2561
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2 โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และฝ่ายเลขานุการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้สังเกตการณ์  

การประชุมดังกล่าว ผู้แทนจากคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้นำเสนอร่างแผนแม่บทและประเด็นการพัฒนา และหารือร่วมกันถึงประเด็นที่สอดคล้องและทับซ้อนของแผนแม่บทแต่ละด้าน พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ (Flagship Projects) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา 

สำหรับประธานคณะกรรมการจัดทำยุทศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน นายกฤษณพงศ์  กีรติกร ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ศาสตราจารย์ ธนวัฒน์  จารุพงษ์สกุล ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายพงศ์โพยม  วาศภูติ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านได้หารือและบูรณาการร่วมกันในการจัดเตรียมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และพิจารณาจัดลำดับความสำคัญแผนงาน/โครงการ (Flagship Projects) ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนแม่บทในแต่ละด้าน เพื่อให้ได้ร่างแผนแม่บทที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่ 
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี / อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์