ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  ประธานบอร์ด สศช. คนใหม่ ประชุมนัดแรก
วันที่ 26 ต.ค. 2561
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กก.สศช.)  ในฐานะประธาน กก.สศช. เป็นครั้งแรก ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกล่าวเปิดการประชุมว่า โครงการต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาของ สศช. เป็นโครงการใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงขอให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างถูกต้องและรอบคอบที่สุด 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป แทน ดร.อำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อรับสนองพระบรมราชโองการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาวนศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอกสาขานิเวศวิทยาทางพืช จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเวศวิทยา) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลายสมัย  

สำหรับประวัติการทำงานที่สำคัญๆ อาทิ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานกรรมการบริหารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ Mr. Rao เรื่อง Mangrove Ecology of India, Andhra University ประเทศอินเดีย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ Mr. G.S. Maxwell เรื่อง Ecogeographic Studies of Avicennia marine and Kandelia candel in Hong Kong and Thailand จาก the University of Hong Kong และประธานของ Regional Mangrove Coordinating Committee of Asia and Pacific Regions 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดปัจจุบันที่มี ดร.สนิท  อักษรแก้ว เป็นประธาน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 8 คน ประกอบด้วย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ  ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล นายอัชพร จารุจินดา  นางเสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ และนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอีก 5 คน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ     

ทั้งนี้  กก.สศช. มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของ สศช. เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมตรีในกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยแต่ละชุดมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี หากครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ โดย กก.สศช. ชุดนี้มีวาระตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2564 
 
ภาพ :  เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์