ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจประจำปี 2561
วันที่ 21 ก.ย. 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 สายงานเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจประจำปี 2561 ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย”  ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร. วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย” รวมทั้งการจัดเสวนาในหัวข้อ "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค : ความท้าทายและแนวทางการปรับตัว” ซึ่งมีวิทยากรผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย (1) คุณพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, (2) คุณสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกสหกรุ๊ป จำกัด และ (3) รองศาสตราจารย์ เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการเสวนา โดย ดร.อานันท์ชนก สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนประมาณการและเศรษฐกิจโลก  และดร.ฉมาดนัย มากนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช.

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาของสายงานเศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และขีดความสามารถในการวิเคราะห์ ศึกษา และวิจัย ให้มีความทันสมัย มีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ บนพื้นฐานของหลักวิชาการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายทางด้านองค์ความรู้และทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชน ทั้งหน่วยงานในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค ซึ่งสายงานเศรษฐกิจมหภาคได้จัดการสัมมนาวิชาการขึ้นทุกปี โดยมีการดำเนินการในสองรูปแบบ คือ รูปแบบแรกเป็นการจัดทำรายงานการวิจัยเชิงลึกในประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญๆ และนำเสนอต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานวิจัยและภาคส่วนต่างๆ และรูปแบบที่สองเป็นการจัดสัมมนาในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทย แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ของภาครัฐ รวมทั้งโอกาสและปัญหาความท้าทายของเศรษฐกิจไทยทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค ตลอดจนเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาค

ข่าวและภาพ : สายเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์