ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2561 "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา" 27 ก.ย. นี้ เชิญประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมแสดงความเห็นในการจัดทำร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ 20 ก.ย. 2561
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการประชุมประจำปี 2561 เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ

ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการประชุมประจำปี 2561 เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในการขับเคลื่อนร่างยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ไปสู่เป้าหมายการพัฒนา "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนแม่บท เพื่อขับเคลื่อนร่างยุทธศาสตร์ชาติในมิติต่างๆ อย่างบูรณาการร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างพลังในการผลักดันร่างยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับแผนงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

กิจกรรมช่วงเช้าประกอบด้วย การนำเสนอวีดิทัศน์เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” จากนั้นนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษรวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” โดย ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอในประเด็นกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติและรางแผนการปฏิรูปประเทศ การเตรียมการจัดทำแผนแม่บท และแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ภาคบ่ายเป็นการระดมความเห็นในกลุ่มย่อย วิพากษ์การจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กลุ่มที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ กลุ่มที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

นอกจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” เกี่ยวกับภาพรวมและสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน นำผลงานความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติมาจัดแสดง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวนประมาณ 2,500 คน

สำนักงานฯ ได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสดการประชุมในภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นเอเอ็ม 891 กิโลเฮิรตซ์ และช่องทางออนไลน์ ได้แก่ youtube ช่อง NESDB on Youtube, facebook สภาพัฒน์, facebook ยุทธศาสตร์ชาติ และเว็บไซต์ สศช. จึงขอเชิญชวนประชาชนติดตามการถ่ายทอดสดดังกล่าว และสามารถมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างแผนแม่บทต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยส่งความเห็นไปยัง สศช. ได้ทุกช่องทาง

------------------------------------------


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์