ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดระดมความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนระดับประเทศ
วันที่ 13 ก.ย. 2561
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นางสาวลดาวัลย์  คำภา ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนระดับประเทศ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการที่ผ่านมา เนื่องจากการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเทศด้านการลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมทั้งเป็นการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน จำนวนประมาณ 200 คน

ทั้งนี้ การประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกเป็นการอภิปรายเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์และแนวทางการบูรณาการการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ผู้ร่วมอภิปรายได้แก่ นายพุฒิพงษ์  สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายกนกศักดิ์  ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวลดาวัลย์  คำภา ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สศช. เป็นผู้ดำเนินรายการ 

สำหรับช่วงที่ 2 เป็นการอภิปรายเรื่อง การขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนระดับพื้นที่ โดยมีผู้ร่วมอภิปรายได้แก่ นายสุรเดช  อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร นายสุรชัย  ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายยุทธนา  ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร นางกรวิภา  คงอิ่ม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และนายนิรันดร์  สมพงษ์ ประธานสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด โดยมีนางชุลีพร  บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นผู้ดำเนินรายการ

ข่าวและภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์