ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างสำนักงาน พร้อมประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และร่วมปฏิรูปประเทศ
วันที่ 3 ก.ย. 2561
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้าง สศช. และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ  ณ โรงแรมลอง บีช การ์เด้น พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ประมาณ 500 กว่าคน เข้าร่วมการประชุม


ภายหลังการเปิดกล่าวประชุมดังกล่าว เลขาธิการฯ ได้กล่าวนำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และร่วมปฏิรูปประเทศตามโครงการ # สร้างไทยไปด้วยกัน # Reform Together 


จากนั้น ในภาคบ่าย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงผลการประชุมผู้บริหาร เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาองค์กร สศช. ในอนาคต ซึ่งมีประเด็นสำคัญโดยสรุป ดังนี้ (1) การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนชี้แจงร่าง พ.ร.บ. สศช. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และเมื่อผ่าน สนช. แล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา (2) การปรับปรุงร่างกฎกระทรวง สศช. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง โดย สศช. ได้รับอัตราข้าราชการเพิ่มขึ้น 88 อัตรา ตามการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังตามกฎกระทรวง 


(3) การพัฒนากลไกเสริมสร้างศักยภาพของ สศช. โดยการจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะ ซึ่งบริหารงานภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร เพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาวิจัยเพื่อการคาดการณ์สถานการณ์ แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต และการวิจัยเชิงลึกรายสาขาการพัฒนา (Sectorial Insight) เพื่อเสนอประเด็นการพัฒนาประเทศในอนาคต  พัฒนาระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายหรือมาตรการสำหรับรองรับการพัฒนาในอนาคต เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ร่วมกับกลุ่ม ป.ย.ป. ของส่วนราชการต่าง ๆ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (Data Analytics) เพื่อติดตามและประมินผลความสำเร็จของนโยบายการพัฒนาประเทศที่สำคัญ โดยใช้ข้อมูล Big Data และข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) พัฒนาผู้บริหารในการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งยกระดับศักยภาพของบุคลากรของ  สศช. และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ 


(4) ภารกิจสำคัญของ สศช. ในอนาคตประกอบด้วย นโยบายรองรับอนาคต (อาทิ Public Policy, Futurology, Strategic Foresight การพัฒนาตัวชี้วัด การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ) การขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ (Northern Economic Corridor, New EEC พื้นที่เมือง/พื้นที่เฉพาะ) การผลักดันขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาค การบูรณาการและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) 


หลังจากนั้น เป็นการนำเสนอข้อสรุปองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ของ สศช. ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สศช. ได้รวบรวมและประมวลมาจากความเห็นของประชาคม สศช. สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอแผนงานปี 2562 ของสายงานต่าง ๆ และการบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดย 
นายดนุชา  พิชยนันทน์ รองเลขาธิการฯ


ข่าว :  พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์
ภาพ :  ปราณี ขวัญเกิด / เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์