ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม จัดสัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
วันที่ 31 ก.ค. 2561
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี นายอัชพร จารุจินดา เป็นประธานกรรมการ ได้จัดสัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้จัดทำ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ และเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 


ทั้งนี้ การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่คณะกรรมการฯ ได้จัดทำดังกล่าวเป็นการจัดครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ประชาคมต่างๆ ประชาชน และสื่อมวลชน ประมาณ 200 คน และจะจัดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายฉบับอื่นๆ ในโอกาสต่อไป


ข่าว     กิตติศักดิ์  โมทย์วารี
ภาพ    อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์