ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. อบรมสายสนับสนุน พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561
วันที่ 28 พ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายมนตรี  บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสายงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 ชั้น 1 สศช. โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป พนักงานพิมพ์ พนักงานรับโทรศัพท์ นายช่างศิลป์ และเลขานุการผู้บริหาร เข้าอบรมจำนวน 63 คน 
รองเลขาธิการฯ ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สศช. ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนภารกิจของทุกส่วนงานภายในองค์กร จึงขอให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกคนใช้โอกาสนี้เรียนรู้ และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้าอบรม เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือร่วมใจทำงานขององค์กรอย่างสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และอย่าหยุดพัฒนาตนเอง โดยได้ฝากข้อคิดเตือนใจแก่ทุกคน ซึ่งเป็นคำกล่าวของ มหาตมะ คานธี ที่ว่า "จงใช้ชีวิตเสมือนว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว จงเรียนรู้เสมือนว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด” 
การฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 วัน ในวันแรกเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการใน 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ  และ (2) การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี 

ข่าว :    พุทธิดา เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :   ปราณี  ขวัญเกิด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์