ข่าวสาร/กิจกรรม
ระดมความคิดเห็นปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคใต้
วันที่ 27 พ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ดร.รอยล  จิตรดอน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ภาคใต้” ณ โรงแรมชฎา แอทนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสกล  จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ 

ภายหลังพิธีเปิดการประชุมเป็นการอภิปรายนำเสนอเรื่อง "สาระสำคัญของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ดร.รอยล  จิตรดอน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรรมการปฏิรูปเรื่องทรัพยากรน้ำ  นายแพทย์ชูชัย  ศุภวงศ์ กรรมการปฏิรูปเรื่องทรัพยากรทางบก พลตรี ชัยวิทย์  ชญาภินันท์ กรรมการปฏิรูปเรื่องทรัพยากรชายฝั่งทะเล ดร.ธีรภัทร  ประยูรสิทธิ กรรมการปฏิรูปเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ดร.ภาวิญญ์  เถลิงศรี และ ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  กรรมการปฏิรูปเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล อนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินรายการ

จากนั้นเป็นการรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะทำงานปฏิรูปเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 เรื่อง และคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็น ๕ กลุ่มย่อย สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ ชูชัย  ศุภวงศ์ ประธานอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกษิดิ์เดชธนทัต  ธรรมวุฒิ  นายพร้อมบุญ  พานิชภักดิ์  และ นายบรรจง  นะแส  อนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอประกอบการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน 

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์