ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรฯ ลงพื้นที่ดูแบบอย่างความสำเร็จ และรับฟังความคิดเห็นประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 10 พ.ย. 2560
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแบบอย่างความสำเร็จและร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ โดยเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นำโดย ดร.รอยล  จิตรดอน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแบบอย่างความสำเร็จ ณ พื้นที่แก่งละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนชีกกค้อ และนายพิชาญ  ทิพวงษ์ ผู้ประสานงานเครือช่ายชุมชนลุ่มน้ำชี และนายกสมาคมเพื่อนภู  บรรยายสรุปความเป็นมาเครือข่ายการจัดการน้ำพื้นที่แก่งละว้า นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริพื้นที่แก่งละว้า ได้แก่ การทำประมงในพื้นที่ดินเค็ม ที่เกษตรกรปรับตัวทำประมงให้เหมาะสมกับสภาพน้ำ และการจัดการน้ำชุมชนชีกกค้อ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง โดยชุมชนได้ร่วมมือทำฝายแบบถนนน้ำผ่านและฝายแบบ มข. (แบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น) พร้อมขุดคลองเชื่อกุดโง้ง-แก่งละว้า เพื่อฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพในการสำรองและกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น 

จากนั้นได้เดินทางไปยังสมาคมเพื่อนภู ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  โดยนายพิชาญ  ทิยพ์วง ได้บรรยายสรุปความเป็นมาของเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนป่าภูถ้ำกระแต และพื้นที่ขยายผลเครือข่ายลุ่มน้ำชี และเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ชุมชนถ้ำภูกระแตและพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำชี ได้แก่ ป่าต้นน้ำโคกตลาดใต้ ที่ชุมชนสามารถกั้นแนวเขตได้พื้นที่ป่า 436 ไร่ ร่วมกันทำแนวกันไฟเกิดอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ฟื้นฟูป่าต้นน้ำด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น แปลงทฤษฎีใหม่ของนายคำมี  ปุ้งโพธิ์ ปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องการขยายพันธุ์ผักหวานป่า การจัดรูปที่ดิน การวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในสระแก้มลิง และสระแก้มลิงหนองฝายบ้าน  ซึ่งเป็นสระแก้มลิงรับน้ำหลากจากคลองฟ้าประทานชล สำรองและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และเชื่อมโยงแหลงน้ำสาธารณะเพื่อสำรองน้ำอุปโภค บริโภค 

ต่อมาในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธีรภัทร  ประยูรสิทธิ รองประธานกรรมการปฏิรูปเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำข้อเสนอประกอบการจัดทำแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนประมาณ 200 คน 

หลังจากนั้น เป็นการอภิปรายนำเสนอเรื่อง "สาระสำคัญของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ดร.ธีรภัทร  ประยูรสิทธิ รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการปฏิรูปเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย  ดวงสถาพร กรรมการปฏิรูปเรื่องทรัพยากรทางบก นายสัญชัย  เกตุวรชัย กรรมการปฏิรูปเรื่องทรัพยากรน้ำ พลตรี ชัยวิทย์  ชญาภินันท์ กรรมการปฏิรูปเรื่องทรัพยากรชายฝั่งทะเล ดร.ภาวิญญ์  เถลิงศรี กรรมการปฏิรูปเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล อนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินรายการ และการรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะทำงานปฏิรูปเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 เรื่อง และคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สำหรับภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็น 5 กลุ่มย่อย  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ ชูชัย  ศุภวงศ์ ประธานอนุกรรมฯ ของคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายบำรุง  คะโยธา และนายบรรจง  นะแส  อนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ง่ายๆ ผ่านทาง (1) แอพลิเคชั่น Line ที่ http://line.me/R/ti/g/3_ixH-2BXa  (2) Facebook ที่  https://www.facebook.com/nre.reform  (3) E-mail ที่ nre.reform@gmail.com (4)  เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) www.nesdb.go.th (5) โทรสาร หมายเลข 0 2282 9149 (6) จดหมาย ส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 วงเล็บมุมซองว่า "คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์