ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมสร้างความเชื่อมโยงการปฏิรูปและการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ 6 พ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ (13 คณะ) และประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ (6 คณะ) เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และรองเลขาธิการฯ ประกอบด้วย ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล  นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ นายมนตรี  บุญพาณิชย์ และ นายดนุชา  พิชยนันท์ เข้าร่วมประชุม ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล 
ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยได้เห็นชอบในหลักการกรอบทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพิจารณายืนยัน หรือปรับปรุงภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านจะได้นำกรอบทิศทางและเป้าหมายดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้ประสานงานในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อาทิ ผลอันพึงประสงค์ในการปฏิรูป ประเด็นการปฏิรูป และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานแผนการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกันต่อไป
ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่วมกันต่อความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อร่างแผนการปฎิรูป เพื่อให้ร่างแผนปฏิรูปมีความสมบูรณ์และเป็นไปตามเป้าหมาย โดยได้กำหนดแนวทางการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ (1) กำหนดกรอบระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 (2) คณะกรรมการฯ ควรกำหนดประเด็นและแนวทางการปฏิรูปที่ชัดเจนก่อน (3) การรับฟังซึ่งอาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ การสำรวจความคิดเห็นผ่านช่องทางระบบสารสนเทศ (Official Facebook Page : "ร่วมปฏิรูปประเทศ” และ "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”) หรือการประชุมปรึกษาหารือ โดยการเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมอบหมายสำนักงานฯ จัดทำปฏิทินกำหนดช่วงเวลา และสถานที่การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณา กำหนดการลงพื้นที่ร่วมกันกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไป 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายชื่อผู้แทนพรรคการเมืองที่ได้มีเสนอผู้แทนมาที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเข้ามีส่วนร่วมจัดทำยุทธศาสตร์ชาติต่อไป รวมทั้งรับทราบการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมในคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง ด้านกฎหมาย ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

 ข่าว : กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และ ช่อผกา แก้วใหญ่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์