ข่าวสาร/กิจกรรม
สายงานเศรษฐกิจ สศช. จัดสัมมนา “เจาะลึกโครงสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยตาราง I-O”
วันที่ 29 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ของ สศช. ประจำปี 2560 เรื่อง "เจาะลึกโครงสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยตาราง I-O (Input-Output Table)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) แสดงปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี นายวิโรจน์  นรารักษ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ร่วมสัมมนา และนางพัชรินทร์  ศรีนพนิคม รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทั้งผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน 
                
โดยในช่วงของการกล่าวเปิดสัมมนานั้น ดร. วิชญายุทธ บุญชิต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาว่า การจัดสัมมนาทางวิชาการของสายงานเศรษฐกิจนั้น สศช. ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ในสายงาน การนำเสนอผลงานทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ในสายงาน และการแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนา ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิชการอื่นๆ โดยในปีนี้ได้กำหนดให้จัดขึ้นในหัวข้อเรื่อง "เจาะลึกโครงสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยตาราง I-O” เนื่องจากจุดมุ่งหมายใน 3 ด้าน โดยในด้านแรกนั้น เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ได้ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิตและกำหนดเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ซึ่งในการกำหนดมาตรการและนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ (1) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตของไทยในช่วงที่ผ่านมาทั้งทางด้านการผลิตต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมโยงในภาคการผลิตที่สำคัญๆ ทั้งความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของภาคการผลิตต้นน้ำในการที่จะเอื้ออำนวยการขยายตัวของภาคการผลิตอื่นๆ รวมทั้งความเชื่อมโยงไปข้างหลังที่มีนัยสำคัญต่อการกระจายตัวของการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ (2) ฐานะล่าสุดของภาคการผลิตที่สำคัญๆ ของไทยในห่วงโซ่การผลิตของโลกว่าอยู่ ณ จุดใด ซึ่งจะมีนัยสำคัญต่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคการผลิตในอนาคต รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศสำคัญในห่วงโซ่การผลิตของโลก และ (3) ภายใต้โครงสร้างการผลิตปัจจุบัน ระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และพลวัตการสะสมทุนในปัจจุบัน การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยใน Steady State จะเป็นอย่างไร จุดมุ่งหมายในด้านที่สอง เป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตและแบบจำลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ในฐานะที่เป็นข้อมูลและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และการกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในด้านการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตนั้น มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 2494 และนับจากปี 2518 เป็นต้นมา สศช. ได้เป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ทุก ๆ 5 ปีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะต่อไป สศช. จะปรับปรุงให้มีรายละเอียดและความถี่ในการเผยแพร่มากขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางที่จะพัฒนาตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต เพื่อใช้ในการวางแผนระดับภาคและจังหวัด ส่วนการใช้ประโยชน์จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตนั้น สศช. ได้มีการใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์โดยตรง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ Social Accounting Matrix สำหรับแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในวิเคราะห์เศรษฐกิจของสำนักงานฯ และจุดมุ่งหมายประการที่สาม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของเจ้าหน้าที่ในสายงาน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาขาดความต่อเนื่องไประยะหนึ่ง เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่และการให้ความสำคัญกับแบบจำลองประเภทดุลยภาพทั่วไป ดังนั้น ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สายงานเศรษฐกิจจึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส (ดร. สุรพล ศรีเฮือง) อบรมความรู้ด้านแบบจำลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับกลางและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ประมาณ 15 ครั้ง พร้อมทั้งมอบหมายให้จัดทำผลงานทางวิชาการจนนำมาสู่การเผยแพร่ในการสัมมนาในวันนี้   

ต่อจากนั้น เป็นการแสดงปาฐกถาพิเศษโดย ดร.ฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์ เรื่อง "เศรษฐกิจไทยกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสู่โครงสร้างใหม่” ซึ่งถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา และแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในระยะปานกลาง และการนำเสนอผลงานวิชาการจำนวน 3 บทความ ประกอบด้วย (1) "โครงสร้างการผลิตและห่วงโซ่การผลิตของประเทศไทย” นำเสนอโดย นางสาวกิ่งกมล  เลิศธิตินันท์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบัญชีประชาชาติ และวิจารณ์บทความโดย ผศ.ดร.ดนุพล  อริยสัจจากร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) "สถานะของอุตสาหกรรมไทยภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสำคัญ” นำเสนอโดย นายอุกฤษฎ์  พงษ์ประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สศม.) วิจารณ์บทความโดย รศ.ดร.คมสัน  สุริยะ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ (3) "แนวโน้มการขยายตัวและการปรับตัวของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในระยะยาวในกรอบการวิเคราะห์ Dynamic Input-Output Model” นำเสนอโดย ดร.ฉมาดนัย  มากนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สศม. วิจารณ์บทความโดย รศ.ดร.สมประวิณ  มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.อานันท์ชนก  สกนธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ สศม. เป็นผู้ดำเนินรายการ สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6975

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์