ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดพิธีเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสา เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
วันที่ 29 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสา เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคารสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน

ประธานในพิธีได้กล่าวถึงความสำคัญและความเป็นมาของกิจกรรมและพิธีเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสาว่า ในสมัยโบราณที่ประเทศไทยยังไม่มีธงชาติใช้ เวลาจัดกองทัพไปทำสงคราม จะใช้ธงสีต่างๆ ประจำทัพเป็นเครื่องหมายทัพละสี เมื่อมีการเดินเรือค้าขายกับประเทศทางตะวันตกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้ใช้ธงสีแดงติดเป็นเครื่องหมายว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าของไทย ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบธงชาติหลายครั้ง จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนเป็นธงแถบสี โดยทรงเลือกสีที่มีความหมายเสริมสร้างความสามัคคีและมีความสง่างาม เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มแถบสีน้ำเงินรวมเป็น 3 สี ตามลักษณะธงชาติของนานาประเทศ และสีน้ำเงินเป็นสีประจำพระชนมวารเฉพาะพระองค์ด้วย ต่อมาทรงให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. 2460 เรียกว่า "ธงไตรรงค์” 

ประธานในพิธี กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรก โดยให้มีการชักและประดับธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ในโอกาสนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป ธงไตรรงค์ยังสะท้อนความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยจวบจนทุกวันนี้

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์