ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ ปาฐกถาพิเศษ ร่วมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ปารีส 
วันที่ 27 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเชิงประจักษ์” (Sufficiency Economy to Sustainable Development Goals : His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Compassion in Action) ในการประชุมเพื่อสันติภาพนานาชาติ 2560  (International Peace Conference 2017) หัวข้อ "Sustainable World Peace” จัดโดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ การศึกษาด้านสันติภาพนานาชาติ จากหลักพระพุทธศาสนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ตลอดจนเพื่อศึกษาหลักพระพุทธศาสนา ไปสู่การประยุกต์แก้ปัญหาโลกในปัจจุบัน โดยนำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำหลัก "ทางสายกลาง” เป็นแนวทางการดำเนินการ และเป็นหลักการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบขององค์การสหประชาชาติ

ในการปาฐกถาพิเศษดังกล่าว ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ในฐานะผู้บริหารองค์กรซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอัญเชิญ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้นำเสนอแนวพระราชดำริเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในนโยบายการพัฒนาประเทศไทยที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้น้อมนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  (พ.ศ. 2540-2544) โดยยึดหลักทางสายกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง เพื่อนำประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน มีความอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงๆ ละ 5 ปี และได้น้อมนำมาใช้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทั้งนี้ การพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาประเทศตามกรอบการพัฒนาที่องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก เน้นให้พัฒนาประเทศของตนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 

นอกจากนี้ นางอิริน่า โบโคว่า (Ms.Irina Bokova) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และนายไมเคิล ว็อป ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก พร้อมด้วยตัวแทนผู้แทนถาวรจากนานาประเทศ ตัวแทนผู้นำพระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ และประธาน พ.ส.ล. ได้ร่วมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560  

การจัดประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่ผู้นำองค์กรนานาชาติ ได้ร่วมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ต้นแบบแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal หรือ SGDs) ขององค์การสหประชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำนิทรรศการจดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” อันเป็นสารคดีบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำเสนอต่อชาวโลกในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์