ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดงานเลี้ยง “ด้วยรักและผูกพัน” ขอบคุณและอำลาผู้เกษียณฯ ปี 60 
วันที่ 22 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในงาน "ด้วยรักและผูกพัน” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุราชการของ สศช. ประจำปี 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2560 รวมจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวลดาวัลย์  คำภา  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 2 ท่าน ได้แก่ นายทีปรัตน์  วัชรางกูร และ ดร.สุทิน  ลี้ปิยะชาติ  ผู้อำนวยการ 1 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์  ระบิลวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่ นางจุฑารัตน์  ชมภูพันธุ์ และ นางสมจิตต์  จรรยพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญลือ  เดชานีรนาท นายพิษณุ  วรนารถ และ นางพวงแก้ว  พรพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1 ท่าน ได้แก่ นางสุวัทนา  เฉิดฉาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1 ท่าน ได้แก่ นางยุพิน  มุขวิลัย พนักงานขับรถยนต์ ส 2 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายคำรบ  โตไทยบุตร และ นายชาญ  ชินวงศ์ และ พนักงานรับโทรศัพท์ บ2 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวนงเยาว์  ศรีจันทรา

พิธีเริ่มด้วย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติ และกล่าวขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุราชการ สรุปว่า ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้เกษียณอายุทุกท่านล้วนเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานฯ ได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา ในการปฏิบัติภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบ ดูแลอย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยหรือย่อท้อ ทุกท่านได้ฝากผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติตามบทบาทของแต่ละท่าน ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งน้องๆ รุ่นหลังได้เรียนรู้และสานต่องานที่มีคุณภาพต่อไป

จากนั้น นางสาวลดาวัลย์  คำภา เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวอำลาว่า ขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา ซึ่งจะมีหลากหลายความทรงจำ ทั้งงานหนักและความสนุกสนานเกิดขึ้น เลขาธิการฯ ทุกท่านได้ให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานมาตลอด จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาจะมีทั้งคนที่ชื่นชมและติติงการทำงานของ สศช. ดังนั้น เราต้องมีทักษะพร้อมรับทุกสถานการณ์ อยากฝากให้น้องๆ พัฒนาทักษะของตนเอง พยายามสร้างองค์ความรู้และอุทิศตนให้กับงานของสำนักงาน สษช. มีภารกิจสำคัญมากมายและหลากหลาย ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำงานต่อไป 

ในเวลาต่อมา ได้นำเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง "วันวานกับความทรงจำ... ความผูกพันไม่เสื่อมคลาย” และในช่วงท้ายของงาน ประชาคม สศช. ได้มอบดอกกุหลาบแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันที่จะมีต่อกันตลอดไป

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : เมฐติญา  วงศ์ภักดี , อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์