ข่าวสาร/กิจกรรม
ระดมความคิดเห็นบทบาทของเยาวชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 19 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน "โครงการประชุมระดมความคิดเห็นบทบาทของเยาวชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ การประชุมครั้งนี้จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมระดมความคิดเห็นประมาณ 50 คน  

ในการประชุมดังกล่าว นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำเสนอ "การดำเนินงานที่สำคัญของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รวมถึงรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงบทบาทและแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเยาวชนไทยด้วย

ข่าว :  รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์