ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ภาคอีสาน
วันที่ 15 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมและบรรยยายพิเศษเรื่อง "การดำเนินการที่สำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุมระดมความคิดเห็น "การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ : เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

จากนั้นเป็นการระดมความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภาคและจังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ โดยมี นายทีปรัตน์  วัชรางกูร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นวิทยากร กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มี นางชุลีพร  บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สศช. เป็นวิทยากร และกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด โดยมี นางสาววรรณภา  คล้ายสวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายในระดับจังหวัดและพื้นที่ โดยสามารถจัดทำแผนงาน โครงการ ในระดับพื้นที่ให้สอดรับและสนับสนุนสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์