ข่าวสาร/กิจกรรม
เดินหน้าปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 8 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดร.รอยล  จิตรดอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 532 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ภายหลังจากการประชุม  ดร.รอยล  จิตรดอน และคณะกรรมการฯ ได้ให้สัมภาษณ์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน โดยได้กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดำเนินงานตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และนำแผนที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อเสนอวิธีการยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสนอวิธีการรับฟังและเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 ส่วนร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องเสนอภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เพื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 

การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่อง  การกำหนดกรอบแนวคิดการดำเนินงานปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการทำงานของคณะกรรมการฯ  การกำหนดกรรมการที่จะรับผิดชอบในแต่ละเรื่องรวม 6 เรื่อง ได้แก่ (1) ทรัพยากรทางบก  (2) ทรัพยากรน้ำ (3) ทรัพยากรชายฝั่งและทะเล (4) สิ่งแวดล้อม (5) ความหลากหลายทางชีวภาพ และ (6) การบริหารจัดการ รวมถึงช่องโหว่ในการทำงานที่ต้องได้รับการแก้ปัญหา 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมประธานคณะกรรมการปฏิรูป 11 ด้าน โดยได้กำชับในที่ประชุมว่า (1) การทำงานจะทำอย่างไรให้เกิดผลในทางปฏิบัติ (2) แผนปฏิรูปที่มีอยู่แล้วจะนำมาใช้อย่างไร  และ (3) การใช้เงินงบประมาณ ฝากความหวังว่าจะใช้เงินน้อยและได้งานมาก รวมถึงกำชับเรื่องการทำงานว่าเพื่อให้การทำงานเร็วขึ้น ไม่ต้องรอการสั่งการ โดยให้คณะกรรมการฯ สามารถทำงานในแนวราบได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ข่าว  : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์