ข่าวสาร/กิจกรรม
ขยายผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจเอกชนในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 11 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน” ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ทั้งกลุ่มธุรกิจ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ และสื่อมวลชน

ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า สศช.  มพพ. และ 7 องค์กรธุรกิจ ประกอบด้วย  เอสซีจี  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด เครือเบทาโกร  บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มมิตรผล ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ "7 องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้วยการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้ และได้ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์กร และขยายผลสู่องค์กรธุรกิจเครือข่าย รวม 37 องค์กรเครือข่าย พร้อมทั้งได้ร่วมกับสำนักงานฯ ถอดบทเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชนและนำไปสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนได้ การประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการต่อยอดขยายผล เพื่อร่วมพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน จึงยกย่ององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 7 องค์กร และเครือข่าย Supply Chain ทั้ง 37 แห่ง ที่ร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน ประสบผลสัมฤทธิ์ในการขยายเครือข่ายการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน และเป็นตัวอย่างการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนที่เป็นรูปธรรมให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นและภาคส่วนต่างๆ ที่สนใจต่อไป

ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอให้ภาคเอกชนให้ความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย ซึ่งการใช้หลักการดังกล่าวนั้น ที่ผ่านมาหลายคนเข้าใจว่าเป็นการดูแลเฉพาะภาคเกษตรเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆ กิจกรรมได้ เช่น การพัฒนาคน และการพัฒนาองค์กร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ สศช. เป็นแกนหลักในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการและเอกชนนำหลักปรัชญาดังกล่าวมาใช้ดำเนินงานให้มากขึ้นด้วย

ภายหลังจากพิธีเปิดการประชุม รองนายกรัฐมนตรีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ 7 องค์กรธุรกิจใหญ่ ในฐานะผู้นำขับการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน และบริษัท Supply Chain จำนวน 37 แห่ง ที่ได้ร่วมเป็นเครือข่ายนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการร่วมพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการฯ และการเสวนาการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้แทน 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่ลงนามใน MOU ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์  สิทธิเวคิน 

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์